Skatepark KAP 686 im Rheinauhafen

Skatepark KAP 686 im Rheinauhafen

Rheinauhafen

Hockey unter der Zoobrücke

Hockey unter der Zoobrücke

Rheinpark

Fussball auf dem Rathenauplatz

Fussball auf dem Rathenauplatz

Rathenauplatz

Basketball auf dem Rathenauplatz

Basketball auf dem Rathenauplatz

Rathenauplatz

Tischtennis auf dem Rathenauplatz

Tischtennis auf dem Rathenauplatz

Rathenauplatz

Slacklinepark am Aachener Weiher

Slacklinepark am Aachener Weiher

Tretboot

Tretboot

Volksgarten

Slacklinen im Volksgarten

Slacklinen im Volksgarten

Slackline

Basketball im Volksgarten

Basketball im Volksgarten

Basketball

Joggen im Volksgarten

Joggen im Volksgarten

Joggen